Categories
Opinió

Lleis trans: Un retrocés per les dones

Si bé queden mesos de recorregut parlamentari, el govern dóna a entendre que la Llei Trans ja ha estat aprovada. La pressa, la manipulació i l’intent de silenciament del moviment feminista estan sent recurrents i incomprensibles. El nou avantprojecte elimina el sexe com a dada objectiva i consagra una fal·làcia acientífica: la “autodeterminació del sexe” i la seva rectificació registral il·limitada, sense control mèdic, legal ni d’edat, a la carta. Això comporta un retrocés molt greu en els drets de les dones: si qualsevol home pot declarar-dona, les polítiques d’igualtat deixen de tenir sentit. No seran fiables les estadístiques per actuar contra la desigualtat. Es desdibuixarà la violència contra les dones o l’esport femení deixarà de basar-se en el joc net. Les feministes no només ens oposem a la llei “trans”, sinó a la penetració de la ideologia transgenerista que ja impregna el nostre ordenament jurídic a través de 44 “lleis trans” autonòmiques. Perquè ja s’atempta contra el lliure desenvolupament de la infància i l’adolescència en 15 Comunitats Autònomes, induint hormonacions i mutilacions de cossos sans. Perquè són lleis homòfobes que pressionen per encaixar en estereotips sexistes. A més, desprotegeixen a les persones que més necessiten atenció al fer bandera imprudent de la “despatologització”. La llei estableix que denunciar les seves nefastes conseqüències sigui perseguit penalment… Qui finança aquesta ofensiva i quina relació té amb l’explotació sexual i reproductiva mundial de les dones?


Sílvia Carrasco, representant de Confluencia Movimento Feminista, professora d’Antropologia (UAB). Publicat a La Vanguardia.

A backward Step for Women

Although there are still months to go through Congress, the government intends people to believe that the “Trans Bill” has already been passed. The haste, the manipulation and the attempt to silence the feminist movement, which has been demanding to be heard for months, are recurrent and incomprehensible. The new draft bill eliminates sex as an objective datum and enshrines an unscientific fallacy: the “self-determination of sex” and its unlimited rectification on census, without medical, legal or age control, à la carte. This a very serious step backwards for women’s rights: if any man can declare himself a woman, equality policies will no longer make sense. Statistics will note be reliable as a means to know and act against the inequality that crosscuts the lives of girls and women. Violence against women will be blurred and women’s sport will no longer be based on fair play. Feminists oppose not only the “Trans Bill”, but also the penetration of the transgender ideology that already permeates our legal system with 44 regional “trans laws”, passed without debate or information. Because the free development of children and adolescents is already undermined in 15 Autonomous Communities, inducing hormones and mutilations in healthy bodies. Because they are homophobic laws that push to fit into sexist stereotypes. Moreover, they unprotect people in need of specialised care by recklessly flagging “depathologisation”. The law makes it a hate crime to oppose it and report its harmful consequences… Who is financing this offensive and what is its connection to the global sexual and reproductive exploitation of women?

Sílvia Carrasco, member of Confluencia Movimento Feminista, professor of Anthropology (UAB). Published in La Vanguardia.