Categories
Actualitat

La tracta de persones a Espanya i al món

El 30 de juliol és el Dia Mundial Contra el Tràfic de Persones, establert per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2013 amb l’objectiu de generar consciència sobre aquest delicte, denunciar-lo i promoure la protecció dels drets de les víctimes.

El Protocol de Palerm (vigent des de 2003) defineix el concepte de TRACTA DE PERSONES com: “La captació, transport, trasllat, acolliment o recepció de persones, recorrent a l’amenaça o a l’ús de la força o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a l’engany, a l’abús de poder o d’una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre una altra, amb finalitats d’explotació. Aquesta explotació inclourà, com a mínim, l’explotació de la prostitució aliena o altres formes d’explotació sexual, treballs o serveis forçats, l’esclavitud o les pràctiques anàlogues a l’esclavitud, la servitud o l’extracció d’òrgans”. 

La tracta d’éssers humans és una greu violació de la dignitat de les persones, perquè les redueix a mercaderies, i és un dels negocis més lucratius que hi ha al món. Està vinculada a violacions de la legislació laboral i a altres activitats il·legals, com l’evasió fiscal i el blanqueig de capitals.

La tracta d’éssers humans es veu facilitada per desigualtats econòmiques mundials, conflictes armats que provoquen el desplaçament de persones, diferents formes de discriminació i violència, i un capitalisme salvatge, el principal objectiu del qual és reduir costos i maximitzar beneficis. 

La forma de tracta de persones més coneguda i majoritària és la tracta amb finalitats d’explotació sexual, però també es produeix la tracta amb finalitats de treball forçós, servitud domèstica, mendicitat infantil, extracció d’òrgans i matrimoni forçat.

Les institucions i el govern fallen a les víctimes

 • La majoria de les víctimes són autorescatades (41%): aconsegueixen escapar i posar-se en contacte amb les autoritats per iniciativa pròpia. Un nombre més petit de casos són iniciats per les autoritats en aplicació de la llei, pels membres de la comunitat i la societat civil. Aquestes dades són alarmants si es té en compte que moltes víctimes de tracta poden no identificar-se com a tals. (Font: UNODC, 2022)
 • Espanya va aprovar el novembre de 2022 l’Avantprojecte de Llei orgànica Integral contra la Tracta i l’Explotació d’Éssers Humans. No obstant això, ha quedat sense tramitar en aquesta legislatura. Sembla que hi ha una absoluta falta de voluntat política per part de l’executiu de complir amb aquest compromís i amb les seves obligacions internacionals.

Per tot això, urgeix més que mai augmentar els esforços per enfortir la prevenció, la detecció i la recuperació de les víctimes i supervivents de tracta, i posar fi a la impunitat dels qui en són responsables en qualsevol de les seves formes i finalitats.

Hem realitzat una selecció de les principals dades de les quals es disposa en l’actualitat per oferir una primera aproximació a la magnitud de la tragèdia que suposa la tracta d’éssers humans i que, com indiquen totes les fonts, s’acarnissa de forma especialment sagnant amb dones i nenes.

La majoria de les víctimes de tracta són dones i nenes

 • Malgrat cada vegada es detecten més víctimes de sexe masculí, dones (42%) i nenes (18%) continuen sent el principal objecte de la tracta de persones a tot el món. A més, elles pateixen violència física extrema a mans dels tractants en una proporció tres vegades superior a la dels homes. (Font: UNODC, 2022)
 • Del total de víctimes de tracta, es calcula que el 38’7% són víctimes de tracta amb finalitat d’explotació sexual, i el 10’3% amb finalitat de fórmules mixtes d’explotació, que acostumen a incloure explotació sexual. (Font: UNODC, 2022)
 • Del total de víctimes de tracta detectades amb finalitat ‘explotació sexual, el 64% són dones i el 27% nenes. (Font: UNODC, 2022)

Dones: més explotades i també més condemnades

 • Les dones investigades per tracta d’éssers humans tenen moltes més probabilitats de ser condemnades que els homes: les dones suposen el 28% de les persones investigades per aquest delicte (enfront del 72% d’homes). No obstant això, suposen el 41% de les persones condemnades (enfront del 59% d’homes). (Font: UNODC, 2022)

Espanya: país de puters i destí clau de tracta amb finalitat d’explotació sexual

 • Espanya és un dels principals països de destinació de dones tractades amb finalitat d’explotació sexual. (Font: UNODC, 2022)
 • La prostitució està molt estesa i normalitzada a Espanya: el 39% dels homes confessa haver pagat per sexe (ONU) i més del 80% de les persones en situació de prostitució són o han estat víctimes de tracta (APRAMP)

Augmenten les formes d’explotació mixta (laboral i sexual)

 • El percentatge de víctimes de formes mixtes d’explotació laboral i sexual està augmentant a tot el món (del 2% en 2018 al 10% en 2020). L’àmplia majoria de les víctimes d’aquestes formes mixtes d’explotació són dones i nenes: als EUA, en 2020, del total de víctimes de tràfic detectades per a formes mixtes d’explotació laboral i sexual, el 82% eren dones i el 9% nenes. (Font: UNODC, 2022)
 • Algunes de les situacions d’explotació mixta que pateixen més habitualment les dones a tot el món: servitud domèstica i explotació sexual pels homes de la casa; servir en bars i ser obligades a mantenir relacions sexuals amb clients; explotació en treballs agrícoles forçats i ser obligades a mantenir relacions sexuals amb els seus ocupadors o tercers. (Font: UNODC, 2022)

Progressiva invisibilització de la tracta amb finalitat d’explotació sexual

 • Un total de 129 víctimes van ser alliberades de les xarxes de tracta d’éssers humans per a la seva explotació sexual, quatre d’elles menors d’edat, i un total de 435 (400 dones) van ser víctimes d’explotació sexual. El perfil majoritari és el de dones d’entre 23 i 27 anys procedents de Colòmbia, Paraguai i Veneçuela. (Font: Balance Estadístico 2018-2022 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España)
 • No obstant això, s’estima que per cada víctima de tracta identificada, n’hi ha 20 més sense identificar. (Font: UNODC, 2022)
 • La tracta amb finalitat d’explotació sexual es va detectar menys durant la pandèmia: 24% de reducció en comparació amb 2019 en la detecció de víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual. Probablement, la menor detecció és deguda al tancament d’espais públics i visibles d’explotació durant la pandèmia i el trasllat a llocs menys visibles (pisos, etc.). (Font: UNODC, 2022)